Entidade integrada por 22 asociacións xuveniles para articular unha política global para a xuventude con personalidade xurídica propia.

Related projects