Con carácter de órgano asesor e consultivo, encárgase da defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego.

Related projects