Pola presente, convócase a Asemblea xeral ordinaria da Asociación PuntoGal que terá lugar Data:  mércores, 18 de novembro de 2020 Hora:  1ª Convocatoria: 18:30 horas (CEST) 2ª Convocatoria: 19:00 horas (CEST) Celebración: Convocatoria virtual, A asemblea celebrarase de forma virtual debido á pandemia de Covid-19. Nos vindeiro días remitirase un correo electrónico con información detallada para participar nela. A celebración da Asemblea terá as seguintes características especiais: 1.- A asemblea celebrarase de xeito virtual mediante unha aplicación de videoconferencia que permita a participación activa de todas as persoas asociadas. 2.- No caso de que calquera persoa asociada non poda conectarse virtualmente, seguirá existindo a posibilidade de delegar o seu voto (delegación de voto) enviando o documento cuberto e dixitalizado por correo electrónico (info@dominio.gal), antes do 17 de novembro de 2020. Cada socio poderá ter un máximo de 1 voto delegado, é dicir, o seu voto persoal máis outro en representación daquel membro que lle outorgue a delegación do voto ao seu favor. Orde do día:
  1. Aprobación se procede da acta da sesión anterior
  2. Informe sobre a actividade da Xunta Directiva
  3. Aprobación, se procede, do exercicio económico do 2019
  4. Aprobación, se procede, do orzamento de 2020
  5. Asuntos en trámite
  6. Rogos e preguntas
  Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020 Manuel González González Presidente